Informacje dla kandydatów na kurs na odległość

Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących kluczowe stanowiska kierownicze w Resorcie Obrony Narodowej, które ze względu na wykonywane obowiązki służbowe, mają utrudniony dostęp do form kształcenia stacjonarnego. Celem kursu jest odświeżenie umiejętności językowych na poziomie zaawansowanym, SPJ 3333 wg normy STANAG 6001.

 

W kursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które złożyły egzamin i uzyskały świadectwo znajomości języka angielskiego na poziomie SPJ 3333 wg normy STANAG 6001, a od daty egzaminu upłynęło przynajmniej 5 lat. Dopuszcza się posiadanie przez kandydata maksymalnie dwóch sprawności na poziomie 2+ lub jednej na poziomie 2. Nie dopuszcza się kandydatów z udokumentowaną znajomością języka angielskiego wyższą niż SPJ 3333.

 

Doskonalący kurs języka angielskiego na odległość poziomu 3. to innowacyjna formuła wypracowana w WSNJO, która zdecydowanie wyróżnia się na tle innych językowych kursów e-learningowych prowadzonych w Resorcie Obrony Narodowej. Oferowany od 2012 roku kurs jest w pełni autorskim produktem stworzonym przez wysoko wykwalifikowaną kadrę e-lektorów. Materiały wykorzystywane w procesie kształcenia są tworzone specjalnie na potrzeby tego kursu i stale aktualizowane. Dzięki temu w trakcie kursu słuchacze nie tylko rozbudowują zakres słownictwa jakim dysponują oraz poszerzają swoją wiedzę z różnych dziedzin życia cywilnego i wojskowego, ale również doskonalą swoje umiejętności we wszystkich sprawnościach językowych, w tym w sprawności „mówienie”. Słuchacze kursu na odległość w WSNJO otrzymują stałe wsparcie e-lektorów, którzy monitorują pracę słuchaczy na przestrzeni całego kursu.

 

Szkolenie odbywa się na platformie e-learning E-wsnjo (wykorzystującej LMS Moodle), na której słuchacze otrzymują indywidualne konta dostępu. Uczestnicy kursu mają dostęp do materiałów szkoleniowych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z urządzeń podłączonych do Internetu lub sieci InterMON/MILNET-I.  Drugim kanałem komunikacji jest łącze telefoniczne, za pomocą którego słuchacze kontaktują się indywidualnie z e-lektorami w celu doskonalenia sprawności „mówienie”. Podczas 40-minutowych konwersacji w języku angielskim prowadzone są ćwiczenia w oparciu o tematy egzaminacyjne oraz omawiane i rozwiązywane są wszelkie problemy językowe.

 

Kurs oceniany jest przez słuchaczy jako stosunkowo intensywny. Zakłada się, że słuchacze biorący udział  w kursie będą uczyć się jedną godzinę dziennie w miejscu pracy oraz około dwóch godzin dziennie poza nim. Taki średni nakład pracy potwierdzili dotychczasowi uczestnicy kursu w ankietach wypełnianych po ukończeniu wcześniejszych jego edycji. Dlatego nie jest to kurs dla każdego. Osoby, które nie mają warunków do regularnej nauki w takim trybie, nie powinny zabiegać o uczestnictwo w kursie.

 

Na zakończenie kursu jego uczestnicy mają możliwość przystąpienia do egzaminu resortowego na poziomie 3., nawet w przypadku gdy słuchacz posiada pełne świadectwo na tym poziomie. W razie niezaliczenia którejś ze sprawności takie świadectwo oczywiście nie przepada, jednak pozytywny wynik egzaminu stanowi podstawę do wystawienia certyfikatu językowego, który jest niezbędny przy kandydowaniu na stanowiska poza granicami kraju.

 

Nabór na kurs przeprowadza Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego. Wybrani kandydaci, spełniający wyżej opisane wymagania, kierowani są na test kwalifikacyjny do Wojskowego Studium Nauczania Języków Obcych. Test kwalifikacyjny przeprowadzany jest w dniu, w którym rozpoczynają się stacjonarne kursy poziomu 3. Test rozpoczyna się o godzinie 9.00 i składa się z części pisemnej, sprawdzającej umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem i znajomość struktur leksykalno-gramatycznych, oraz części ustnej, do której słuchacze podchodzą w parach. Na podstawie uzyskanych wyników, Komendant Studium kwalifikuje na kurs ostateczną grupę słuchaczy. Wyniki kwalifikacji ogłaszane są około godz. 12.30. O godz. 13.00 rozpoczyna się instruktaż, na którym kursanci zapoznają się z technicznymi i organizacyjnymi aspektami kursu.

Szczegółowe informacje o kursie zawarte są w Regulaminie kursu.

Last modified: Thursday, 4 June 2020, 11:29 PM